• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Menú
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA

La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) va ser fundada l'any 1981 per 177 ajuntaments. És una associació plural formada per municipis i altres ens locals de Catalunya, constituďda per a la defensa i la promoció de l'autonomia local.

La presidenta de l'FMC des del 15 de novembre de 2019 és Olga Arnau Sanabra, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, escollida per la 30a Assemblea General celebrada a Barcelona. Fins al juny de 2019 va estat Xavier Amor i Martin, alcalde de Pineda de Mar (Barcelona), va ser el president de l'entitat fins al juny de 2019.

L’FMC, amb l’autonomia que es deriva dels seus estatuts, estŕ integrada en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)  i participa, en el marc de l’acció municipalista internacional, en l’organització Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) que és l’entitat municipalista de carŕcter internacional més representativa. L’FMC té subscrits convenis de col·laboració amb d’altres ens, col·legis professionals i institucions de carŕcter divers, com el Fons Catalŕ de Cooperació al Desenvolupament, la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonňmics i Locals, el Consorci Localret o la Creu Roja, entre d’altres. L’FMC és membre del Patronat Catalunya Món.

L’FMC desplega una part important de la seva activitat en defensa del municipalisme en diferents ňrgans de participació i comissions mixtes que articulen la seva relació amb el govern i l’administració de la Generalitat de Catalunya, entre les quals destaca la Comissió de Govern Local de Catalunya.

L’FMC estŕ representada en el Consell de Governs Locals de Catalunya, creat a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat en 2006

El 2002 va rebre la Creu de Sant Jordi.

La Federació, 665 adherits

La Federació de Municipis, que en el moment de la seva fundació, l’any 1981, va comptar amb l’adhesió de 177 ajuntaments, ha anat assolint amb el temps una capacitat representativa cada cop més elevada. Els ens locals que estan adherits a la Federació sumen el 91 per cent de la població de Catalunya, entre ajuntaments, diputacions, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades.

Descentralització i més presčncia al territori
Paral·lelament al creixement en el nombre d’ens locals adherits, la Federació de Municipis ha reforçat la seva presčncia territorial per mitjŕ de la descentralització de les seves activitats. Les jornades i reunions d’ňrgans interns de la Federació s’han celebrat a les quatre províncies.
Aquesta voluntat explícita de descentralització va ser decidida pel Consell Nacional de l’entitat i s’ha vist reforçada per la reorganització de la Comissió de Petits Municipis en grups de treball territorial per demarcacions.