• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
180 tècnics i electes locals reunits per parlar sobre la protecció dels empleats públics temporals
180 tècnics i electes locals reunits per parlar sobre la protecció dels empleats públics temporals


La segona sessió del Seminari d'actualització de Funció Pública Local de la Federació de Municipis de Catalunya que es va celebrar el divendrse 4 de novembre va estar dedicat a la protecció dels empleats públics temporals en cas d’extinció de la relació laboral: anàlisi de la darrera jurisprudència europea i espanyola sobre aquesta matèria i impactes futurs

04/11/2016

En aquesta sessió es va abordar la problemàtica del personal laboral temporal i dels funcionaris interins de les Administracions Públiques en el moment de l’extinció del contracte temporal de treball d’interinitat o de la finalització de la relació administrativa de serveis arran de la interpretació realitzada pel TJUE de la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l’Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de durada determinada respecte a la protecció que mereixen els empleats públics temporals i la seva no discriminació sobre els indefinits.

Josefa Canterio, professora titular de Dret Administratiu de la Universitat de Castella La Manxa, va parlar sobre els principals canvis produïts en la figura del funcionari interí arran de la recent jurisprudència comunitària i perspectives de futur; Joan Agustí, magistrat titular del Jutjat Social número 33 de Barcelona, va explicar la indemnització davant l’extinció dels contractes laborals interins al sector públic: anàlisi de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de setembre de 2016 i del TSJ de Madrid de 5 d’octubre de 2016; i Iván Curto Esteve, cap del Servei de Recursos humans de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, va tractar sobre el procediment administratiu de la negociació col.lectiva de l’administració local.

La direcció del seminari és a càrrec de M. Carme Noguer, cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de Manlleu; i Fernando Hernàndez Baena, tècnic assessor de la Diputació de Barcelona i responsable de la Secció de Pràctica Jurídica.
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC