Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Ordre EDU/11/2023)

30/01/2023

L'Ordre EDU/11/2023, de 25 de gener, del Departament d'Educació, publicada al DOGC, de 30 de gener de 2023 han aprovat les bases que han de regir la convocatòria de subvencions, d'aquest Departament per a l'Impuls digital a l'educació en el marc del component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), amb finançament de fons Next Generation EU.

L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya, per al finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d'educació infantil en centres on l'edifici és de la seva titularitat, corresponents al període entre l'1 de gener del 2021 i el 15 de setembre de 2024.

La finalitat de la subvenció és l'increment de places públiques accessibles, assequibles, inclusives i d'alta qualitat, del primer cicle d'educació infantil, col·laborant en el finançament dels centres per a impartir aquests ensenyaments, per tal de facilitar el dret dels nens i de les nenes a la seva escolarització. La creació de places de primer cicle d'educació infantil objecte d'aquesta subvenció es durà a terme a través d'un subprojecte i subprojectes anellats en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, atès que els fons destinats a la creació d'aquestes seran lliurats als ens locals. Es podrà ampliar el termini d'execució mitjançant Ordre del conseller d'Educació sempre que els terminis europeus ho permetin.

Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions establertes per aquesta Ordre:
- Els ens locals de Catalunya, titulars de llars d'infants o escoles bressol que imparteixen el primer cicle de l'educació infantil i que hagin creat noves places entre l'1 de gener del 2021 i el 15 de setembre del 2024 mitjançant conveni amb el Departament d'Educació.
- També poden ser beneficiaris els ajuntaments que en el seu municipi tenen una escola, on l'edifici és de la seva propietat i la titularitat del centre és de la Generalitat de Catalunya, en la qual s'ha implantat i tenint la competència per executar despesa d'infraestructura, segons el procediment d'implantació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil a les escoles rurals.

En ambdós casos, els centres educatius han d'estar inscrits en el registre de centres del Departament d'Educació.

Les entitats sol·licitants hauran de presentar una sol·licitud diferent per a cadascun dels centres que hagin creat o tinguin previsió de crear places en el període establert per aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent.

La sol·licitud i altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s'han de realitzar exclusivament per via electrònica. Els ens locals han de descarregar, emplenar, signar electrònicament i enviar telemàticament els formularis de sol·licitud i de justificació. Els formularis i les instruccions corresponents per omplir-los estaran disponibles al web de l'EACAT (Extranet de les Administracions Catalanes), a l'apartat de "Tràmits”, prestador "Departament d'Educació").

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació justificativa s'establirà en la convocatòria de subvencions corresponent