POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

IMPORTANT: El convidem a llegir detingudament aquesta Declaració de Privacitat per comprendre per què recopilem les seves dades personals i com l’FMC, amb domicili a Via Laietana, 33 6è 1a, 08003 Barcelona, Espanya, processa aquestes dades. Aquesta política està subjecta a canvis, per això li recomanem que la consulteu cada vegada que decideixi visitar-nos.

Aquesta Política de Privacitat ha estat modificada el 01/11/2023.

ÀMBIT

La nostra política de privacitat, accessible a través de l'FMC, s'aplica a tots els nostres llocs web, amb www.fmc.cat com a domini principal. També es refereix als documents o missatges emesos per l'FMC que enllacen a aquesta política perquè vostè conegui l'ús de les seves dades personals.

A continuació, l'informem de manera general sobre els usos de la seva informació personal, que posteriorment detallarem.

INFORMACIÓ PERSONAL QUE RECOLLIM

Informació sobre l'ús de dades de caràcter personal, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, que adapta el Reglament a l'ordenament jurídic espanyol i completa i desenvolupa les seves disposicions (LOPDGDD).

L’FMC respecta el seu dret a la intimitat i aplica tota la normativa vigent a fi de protegir les dades personals dels seus usuaris.

Les dades personals que ens proporciona reben un tractament absolutament confidencial per part de l'FMC, que actua com a Responsable del Tractament. Hem implementat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant qualsevol alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Perquè vostè pugui rebre informació i, si escau, utilitzar els serveis que ofereix l'FMC a través dels nostres llocs web, és necessari que ens faciliti certes dades personals. Això ens permet personalitzar els nostres serveis i adaptar-los als seus interessos i necessitats..

Li recordem que és responsabilitat de l'usuari informar-nos de qualsevol canvi en les seves dades que hagi registrat als nostres llocs web, perquè puguem mantenir-les actualitzades en els nostres registres corresponents..

Per tal de millorar els serveis que li oferim, és possible que, una vegada finalitzat el servei, rebi una enquesta de satisfacció. En aquesta enquesta, li demanarem que valori els serveis rebuts i que ens proporcioni un breu comentari sobre la seva experiència.

Recopilem la seva informació personal per a diversos motius, incloent-hi:

 • Atendre les seves sol·licituds d’informació.
 • Gestionar inscripcions als serveis i activitats de formació.
 • Registrar inscripcions per rebre butlletins i altres publicacions de l’FMC.
 • Processar inscripcions per al servei de consulta al Codi de Règim Local.
 • Gestionar altes i perfils del contractant.
 • Atendre les sol·licituds d’inscripció a les Comissions i Àmbits.
 • Enviar-li comunicacions sobre l'estat dels serveis en curs.
 • Realitzar enquestes de qualitat i satisfacció per a millorar els serveis que ofereix l’FMC.

A més, podem recopilar informació sobre la seva interacció amb els nostres llocs web utilitzant diverses tecnologies, com ara l'ús de galetes (galetes).

Té la possibilitat de revocar aquest consentiment en qualsevol moment i també d'exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oblit, portabilitat de dades i oposició. Trobarà informació detallada sobre com fer-ho al capítol “Exercici de Drets” del present document.

MÈTODES DE RECOLLIDA

L'FMC recull dades personals a través de diversos canals, incloent-hi el/s lloc/s web, el centre d'atenció telefònica, i els centres físics de l'FMC en sol·licitar serveis. També es poden recopilar a través de les pàgines de l'FMC a Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Google Play Store, Apple Store i X.

Sempre que sigui aplicable, li oferirem l'opció de negar-se a l'ús de les seves dades per a enviaments o comunicacions promocionals.

COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS

No es procedirà a la comunicació a tercers de les dades personals, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

USOS I TRACTAMENTS DE LES DADES PERSONALS

TRACTAMENTS EN GENERAL

En tots els tractaments l'interessat té el dret de revocar en qualsevol moment l'autorització atorgada per a l'ús específic de les seves dades. És important destacar que aquesta revocació no afectarà les activitats prèvies.

La base legítima per dur a terme els tractaments de dades personals especificats en aquesta política és el consentiment del propi interessat.

En el cas del perfil del contractant la legitimació ve donada, a més, per l’article 6.1.f del RGPD i l’article 19 de la LOPDGDD.

En el cas del tractament de Serveis de Formació la legitimació ve donada, a més, per l’article 6.1. c i f del RGPD.

Les dades que vostè subministra a l’FMC a través dels formularis són recollides d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Vostè subministra les seves dades de manera voluntària i, per tant, garanteix la veracitat d'aquestes. L’FMC es reserva el dret d'excloure dels seus serveis a qualsevol usuari que hagi proporcionat informació falsa, sense perjudici d'altres accions legals que puguin correspondre. En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se’l va informar i va autoritzar.

No se cediran les dades a tercers excepte que vostè hagi autoritzat expressament una altra cosa durant la recollida de dades, o per obligació legal o requeriment judicial.

INSCRIPCIÓ ALS SERVEIS DE FORMACIÓ

Sense les dades sol·licitades en el formulari, no serà possible procedir amb la inscripció. Aquestes dades seran processades amb l'objectiu de facilitar la inscripció i dur a terme les activitats de formació seleccionades, així com per gestionar la seva realització efectiva i emetre els corresponents comprovants de formació.

Sense les dades sol·licitades en el formulari, no serà possible procedir amb la inscripció. Aquestes dades seran processades amb l'objectiu de facilitar la inscripció i dur a terme les activitats de formació seleccionades, així com per gestionar la seva realització efectiva i emetre els corresponents comprovants de formació.

La base legal per al tractament i emmagatzematge es fonamenta en l'article 6.1 c i f del RGPD, ja que l’FMC té l'obligació legal de mantenir registres de tractament per a auditories i controls. En relació amb aquest tractament de dades, podrà, si ho considera necessari, exercir els següents drets:

 • D'accés per conèixer què dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no siguin correctes o bé perquè han canviat (per exemple les seves dades de contacte).
 • De cancel·lació
 • De supressió

INSCRIPCIÓ A BUTLLETINS I PUBLICACIONS

Sense les dades sol·licitades en el formulari, no serà possible procedir amb la inscripció.

Aquestes dades seran processades amb l'objectiu de rebre les publicacions sol·licitades. Tant les dades personals com les relacionades amb el servei seran conservades en els nostres registres fins que l'interessat sol·liciti la baixa per a cada publicació determinada, o fins que l'entitat associada a la Federació de Municipis de Catalunya sol·liciti la seva baixa.

En relació amb aquest tractament de dades, podrà, si ho considera necessari, exercir els següents drets:

 • D'accés per conèixer què dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no siguin correctes o bé perquè han canviat (per exemple les seves dades de contacte).
 • De cancel·lació
 • De supressió
 • D'oposició per publicacions determinades

SERVEI DE CONSULTA AL CODI DE RÈGIM LOCAL

Sense les dades sol·licitades en el formulari, no serà possible procedir amb la inscripció.

Aquestes dades seran processades amb l'objectiu de facilitar l'accés al Codi de Règim Local.

Les dades personals seran conservades en els nostres registres fins que l'interessat sol·liciti la baixa o bé fins que l'entitat associada a la Federació de Municipis de Catalunya sol·liciti la seva baixa.

En relació amb aquest tractament de dades, podrà, si ho considera necessari, exercir els següents drets:

 • D'accés per conèixer què dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no siguin correctes o bé perquè han canviat (per exemple les seves dades de contacte).
 • De cancel·lació
 • De supressió

ALTES I GESTIONS DEL PERFIL DEL CONTRACTANT

Sense les dades sol·licitades en el formularis estàndards de contractació no serà possible la inscripció.

Les dades personals tenen consideració de dades de contacte professional segons l’article 19 de la LOPDGDD (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre), seran conservades en els nostres fitxers mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recaptades. En cap cas es realitzaran tractaments amb aquestes dades amb l'objectiu de propostes publicitàries o comercials.

En relació amb aquest tractament de dades, podrà, si ho considera necessari, exercir els següents drets:

 • D'accés per conèixer què dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no siguin correctes o bé perquè han canviat (per exemple les seves dades de contacte).

NAVEGACIÓ

En la navegació pel lloc web de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), es poden recopilar dades no identificables, que inclouen adreces IP, ubicació geogràfica aproximada, registre d'ús dels serveis i llocs, així com altres dades que no permeten identificar a l'usuari. Aquestes dades no identificables també inclouen informació sobre els hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Cal destacar que aquesta web utilitza serveis d'anàlisi de tercers, com Google Analytics.

Aquesta informació s'utilitza amb l'objectiu d'analitzar tendències, administrar el lloc, seguir els moviments dels usuaris i recopilar dades demogràfiques sobre la nostra base d'usuaris en general.

SERVEI RECAPTCHA

L'adreça IP de navegació serà enviada a Google com a part del sistema per a poder distingir un humà d'un sistema de farciment i enviament de formularis automatitzat. Podeu trobar tots els detalls sobre la política de privacitat de Google a la següent pàgina:

EXERCICI DELS SEUS DRETS

DRET D’ACCÉS

L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, en cas afirmatiu, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la següent informació:

 • Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades.
 • El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.
 • El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
 • El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.
 • L’origen de les dades, quan no s’han obtingut de l’interessat.
 • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.
 • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.

L’interessat té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. En cas de sol·licitar còpies addicionals, es podria establir un cànon segons els costos administratius. Si la sol·licitud es realitza per mitjans electrònics, l’interessat té dret a rebre la informació en el mateix format.

DRET DE RECTIFICACIÓ

L'interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals en cas que siguin inexactes o estiguin incompletes. Això inclou la possibilitat de proporcionar una declaració addicional per aclarir la informació.

Un cop es realitzi la rectificació, el responsable del tractament ha de notificar a cada destinatari al qual s'hagi comunicat prèviament les dades, a menys que això resulti impossible o requereixi un esforç desproporcionat. En cas que l'interessat ho sol·liciti, el responsable està obligat a identificar aquests destinataris.

DRET DE SUPRESSIÓ (O DRET A L’OBLIT)

L’RGPD incorpora el dret a l'oblit, que està vinculat al dret de supressió de les dades personals. L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit") en els casos següents:

 • Les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • L'interessat s'oposa al tractament.
 • Les dades s'han tractat il·lícitament.
 • Les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Les dades s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió als altres responsables que estan tractant aquestes dades. A més, el responsable ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, llevat que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris. Excepcions a l’exercici del dret de supressió:

 • L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.
 • El compliment d'una obligació legal.
 • L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
 • La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

DRET D’OPOSICIÓ

L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals en els casos següents:

 • El tractament es basa en l’interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal.
 • El responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l’interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
 • El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
 • El tractament té finalitats estadístiques o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

DRET A LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT

La persona interessada té dret a què es marquin les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. Aquesta limitació implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals deixaran de ser tractades.

Aquesta situació no ha de confondre's amb el bloqueig de dades segons la LOPD 15/1999.

La limitació pot ser sol·licitada en els següents casos:

 • Quan la persona interessada hagi exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si és pertinent atendre aquesta sol·licitud.
 • Quan el tractament sigui il·lícit, la qual cosa determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat es mostri en contra de la seva supressió.
 • Quan les dades ja no siguin necessàries per al tractament, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però l'interessat s’oposi a la supressió perquè les necessita per a formular, exercir o defensar reclamacions.

Durant el període de limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades amb les finalitats següents:

 • Amb el consentiment de la persona interessada.
 • Per a formular, exercir o defensar reclamacions.
 • Per a protegir els drets d'una altra persona física o jurídica.
 • Per raons d'interès públic important, sigui en l'àmbit de la Unió o de l'estat membre corresponent.

El responsable està obligat a comunicar aquesta limitació a cada destinatari al qual hagi comunicat les dades, tret que això sigui impossible o requereixi esforços desproporcionats. En cas que l'interessat ho sol·liciti, el responsable ha de facilitar la identificació dels destinataris.

ON EXERCIR ELS DRETS

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de la Federació de Municipis de Catalunya a Via Laietana, 33 6è 1a, 08003 Barcelona o per correu electrònic a registre.dades@fmc.cat.

L’FMC us informarà sobre les accions derivades de la vostra petició en un termini d'un mes. En casos de sol·licituds especialment complexes, aquest termini es pot ampliar dos mesos addicionals, arribant a un màxim de tres mesos. En aquest últim cas, se us notificarà la pròrroga dins del primer mes.

Les sol·licituds de dades poden requerir que aporteu documentació addicional per a confirmar la vostra identitat.

Podeu obtenir informació detallada sobre privacitat i Protecció de Dades Personals a través del següent enllaç: www.agpd.es.

En cas que considereu que no hem donat una resposta adequada a la vostra sol·licitud, teniu l'opció de presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Protecció de Dades (APDCAT) a través del següent enllaç: https://apdcat.gencat.cat/ca/inici

RECAPTCHA

Utilitzem el servei reCAPTCHA de Google Inc. (Google) per protegir les dades enviades a través dels formularis de les pàgines dels nostres usuaris. Aquest servei permet diferenciar les dades enviades per persones dels missatges automatitzats, i implica la transmissió de l'adreça IP i altres dades necessàries per a l'ús del servei reCAPTCHA per part de Google. Amb aquesta finalitat, les dades seran enviades a Google per a ser utilitzades. L'adreça IP serà encriptada per Google en els estats membres de la Unió Europea així com en els estats associats a l'espai econòmic europeu. Només en casos excepcionals, les adreces IP seran transmeses al servidor de Google als Estats Units per a la seva encriptació. En nom del propietari d'aquest lloc web, Google utilitzarà aquesta informació per a avaluar l'ús del servei per part dels usuaris. L'adreça IP transmesa per reCAPTCHA es mantindrà separada d'altres dades de Google. Per a aquestes dades, s'aplica la política de privacitat de Google. Podeu consultar tots els detalls sobre aquesta política a la pàgina https://policies.google.com/privacy?hl=es

En utilitzar el servei reCAPTCHA, l'usuari dóna el seu consentiment per al tractament de les dades que Google disposa sobre ell, en la forma i amb els fins establerts anteriorment.

GOOGLE ANALYTICS

Aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web proporcionat per Google, Inc., una empresa de Delaware amb oficines principals a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google").

Google Analytics fa servir "cookies", que són arxius de text emmagatzemats al seu ordinador, per ajudar el lloc web a analitzar com els usuaris en fan ús. La informació generada per la cookie sobre el seu ús del lloc web (incloent la seva adreça IP) serà transmesa directament i emmagatzemada pels servidors de Google als Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació en el nostre nom amb l'objectiu de monitorar el seu ús del lloc web, elaborar informes sobre l'activitat del lloc web i oferir altres serveis relacionats amb l'activitat del lloc web i l'ús d'Internet.

Google pot transferir aquesta informació a tercers quan ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de la qual disposi.

Podeu rebutjar el tractament de dades o informació rebutjant l'ús de galetes a través de la configuració del seu navegador. No obstant això, tingui en compte que si ho fa, pot ser que no pugui utilitzar totes les funcionalitats d'aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web, vostè consenteix el tractament de la seva informació per part de Google en la forma i amb les finalitats indicades anteriorment.