• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajuts extraordinaris per a organitzadors d'activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19
Ajuts extraordinaris per a organitzadors d'activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19


El DOGC número 8367, de 17 de març publica la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris per a organitzadors d'activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

17/03/2021

La tramitació, resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució de 9 de març de 2021, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris per a organitzadors d'activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

L'import màxim destinat a la concessió d'aquests ajuts és de 5.000.000 euros,

Aquest import anirà destinat a les activitats del programa de suport de l'Annex 2 de la Resolució de 9 de març de 2021:

Àmbit 1: ajuts per a organitzadors d'activitats firals que han hagut de suspendre l'activitat quan ja havien realitzat alguna despesa; i ajuts per a organitzadors d'activitats firals que han realitzat l'activitat però que han hagut de reduir el nombre d'expositors i/o ingressos en més del 50% en relació amb la darrera edició, o bé realitzar-la de forma virtual o híbrida.

Àmbit 2: ajuts per a organitzadors firals amb recinte fix i cobert, en el qual se celebrin com a mínim dues activitats firals anuals.

Un cop resolta la convocatòria es podran redistribuir els saldos disponibles entre les partides pressupostàries indicades per cobrir els possibles dèficits existents.

Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts els organitzadors d'activitats firals, entenent com a activitats firals les manifestacions comercials que tenen per objecte l'exposició de béns o l'oferta de serveis per a afavorir-ne el coneixement, la innovació i la difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar l'oferta de les diverses branques de l'activitat econòmica a la demanda, que estiguin inscrites en el Registre d'activitats firals de la Direcció general de Comerç i reuneixin les característiques establertes a l'article 40 de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426, de 03/08/2017).

Els organitzadors d'activitats firals que optin als ajuts de l'àmbit 1 han de complir els requisits establerts a la base 3.1 i 3.1.1.

Els organitzadors d'activitats firals que optin a la subvenció de l'àmbit 2 han de complir els requisits de la base 3.1, 3.1.1. i 3.1.2.

Àmbit 1: els organitzadors d'activitats firals que han hagut de suspendre l'activitat quan ja havien realitzat alguna despesa; i els organitzadors d'activitats firals que han realitzat l'activitat però han hagut de reduir el nombre d'expositors i/o ingressos en més del 50% en relació amb la darrera edició, o bé realitzar-la de forma virtual o híbrida poden rebre, per a cada activitat firal, com a màxim, en funció del nombre d'expositors de l'última edició de l'activitat firal subvencionada i del prorrateig entre les sol·licituds presentades, si s'escau, les següents quantitats:

De 0-49 expositors, un màxim de 6.000€ per activitat firal

De 50-100 expositors, un màxim de 12.000€ per activitat firal

Més de 100 expositors, un màxim de 18.000€ per activitat firal

En el supòsit que es tractés d'una primera edició de l'activitat firal subvencionable, degudament inscrita en el Registre d'activitats firals, que ha estat suspesa amb despesa prèvia, o bé s'ha realitzat de forma virtual o híbrida es tindran en compte el nombre d'expositors previstos.

Àmbit 2: els organitzadors firals amb recinte fix i cobert, en el qual se celebrin com a mínim dues activitats firals anuals poden rebre, en funció dels metres quadrats del recinte per al qual se sol·licita la subvenció, la següent quantitat:

Per a recintes de menys de 2.000 metres quadrats 10.000€.

Per a recintes de 2.000 metres quadrats i fins a 5.999 metres quadrats 20.000€.

Per a recintes de 6.000 metres quadrats i fins a 50.000 metres quadrats 45.000€.

El termini de presentació de les sol·licituds comença a les 9:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins les 14:00 hores del dia 30 de març de 2021.

Els llocs de presentació són els que es determinen a la base 5.2.

El formulari de sol·licitud està disponible als llocs establerts a la base 5.1.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Bases convocatòria


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC