15/03/2024

En la sessió del Seminari de Gestió Econòmica Local que s’està celebrant avui, la Federació de Municipis de Catalunya aborda aquestes dues qüestions de gran transcendència que ha de dur a terme l’òrgan interventor

A mes, com sempre, amb l’objectiu que el Seminari es converteixi en un espai de debat obert i participatiu amb els assistents, la sessió acaba amb una taula rodona on els ponents dialoguen i confronten opinions enfocades a la solució dels aspectes jurídics, de control i de gestió econòmica tractats en les exposicions

El primer ponent de la sessió d’avui Josep Casas Serra, cap del Servei d'Assistència Econòmica i Financera de la Diputació de Barcelona. En la seva exposició, analitza quines són les operacions amb especial transcendència en comptabilitat nacional. En aquest sentit, afirma que les regles fiscals han marcat l’evolució de les liquidacions dels pressupostos locals, especialment, des de l’inici de l’aplicació de la Llei orgànica 2/2012 fins a la seva suspensió l’any 2020; i ara, amb el seu retorn l’any 2024, és bo fer una reflexió de l’experiència dels anys prèvia a la seva derogació per tenir present aquells aspectes que poden facilitar o dificultar el seu compliment. I, entre altres afirmacions, diu que el sector local necessita complir uns equilibris econòmics per mantenir la seva solvència: tot i l'absència de regles fiscals, una entitat local difícilment pot mantenir una situació prolongada de dèficit públic significatiu, hauria d’incrementar l’endeutament, empitjoraria el seu equilibri de corrent i perdria solvència, fins a no poder complir el PMP o entrar en romanent negatiu, En aquest sentit, En aquest sentit, les regles fiscals aplicades a un àmbit singular com el sector local només són un instrument, no representen cap equilibri econòmic i poden ser una limitació rellevant per la seva gestió, per tant, per minimitzar aquest efecte, hem d’entendre com funcionen i com adaptar la gestió municipal.

En la segona ponència, Núria Josa Arbonès, interventora general de la Diputació de Girona, ens parla dels informes de control permanent planificables obligatoris. Així, ens explica quines són les seves característiques, fa un inventari de les actuacions, com s’han de desenvolupar, etc... També explica, entre d’altres que, segons el text refós de la Llei d’hisendes locals, l'informe ha de contenir els resultats més significatius, segons el parer de l'òrgan de control, que es dedueixin de totes les actuacions de control realitzades durant l'exercici anterior, en la pròpia entitat local i en les seves entitats dependents; i, que en l'informe resum l'òrgan interventor de l'entitat local també haurà de valorar l'adequació de el pla d'acció elaborat pel president de l'entitat local, per solucionar les deficiències assenyalades i, si cas els resultats obtinguts.

Recordem que en les dues sessions que falten d’aquest seminari 2024, s’abordaran les repercussions per als ens locals de la reactivació de les regles fiscals per a l’exercici 2024 (el 19 d’abril), i les noves orientacions sobre el control de la gestió economicofinancera i les repercussions en les organitzacions del sector públic local (el 17 de maig).