Aquest matí ha tingut lloc al Palau de la Generalitat la primera trobada de la Taula de l'Esport i de l'Activitat Física de Catalunya, amb l’assistència de la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau

La taula de l’esport es constitueix com a punt de trobada de l'Administració de la Generalitat i dels representants del sector i té com a objectiu l'estudi i l'assoliment de propostes que donin resposta a les necessitats actuals i futures del món de l'esport


25/04/2023

Les persones fan esport en el marc d'un sistema esportiu a Catalunya regulat pel text únic de la Llei de l’esport. Tots els operadors del sector han de fer front als reptes que se'ls plantegen, com l'adaptació als nous hàbits de consum, la incorporació de noves tecnologies, la flexibilitat organitzativa, la recuperació de la crisi econòmica provocada per la COVID-19, la crisi energètica i la crisi climàtica. Pertoca al govern de la Generalitat acompanyar-los i adoptar noves mesures que ajudin, donin suport, promoguin i impulsin processos i espais per assegurar la coordinació, el desenvolupament i la competitivitat futura del sector, des de diferents àmbits competencials. Per això, es fa necessari en primer lloc declarar l'esport i l'activitat física béns essencials per al desenvolupament integral de la personalitat individual i col·lectiva, que, sens perjudici d'altres drets, cal preservar i fomentar, i remarcar-ne l'impacte positiu en la millora de la qualitat de vida i la salut física i mental de les persones, la importància del sector esportiu en el teixit econòmic i social del país i la seva aportació a la cohesió social. I, d'altra banda, és necessari constituir una taula de l'esport com a punt de trobada de l'Administració de la Generalitat i dels representants del sector que tingui per objectiu l'estudi i l'assoliment de propostes que donin resposta a les necessitats actuals i futures del món de l'esport.

A conseqüència de l’exposat, avui s’ha constituït la Taula de l'Esport i de l'Activitat Física de Catalunya, de la qual la Federació de Municipis de Catalunya és membre nat, amb les funcions de promoure l'intercanvi d'informació entre els departaments i els altres membres de la Taula, impulsar una recerca que permeti analitzar i quantificar la situació actual de l'esport i l'activitat física a Catalunya des de totes les vessants implicades, estudiar i valorar possibles mesures fiscals i econòmiques aplicables al sector esportiu, possibles mesures que millorin l'eficiència energètica i sostenibilitat dels equipaments i instal·lacions esportius i possibles campanyes comunicatives dirigides a enfortir el sector, incrementar la percepció social de la vinculació de salut i activitat física, i fomentar l'accessibilitat a l'exercici físic i la salut. A més, la taula també elaborarà un recull de propostes i actuacions segmentades per potenciar el sistema esportiu català, amb una línia d'acció consensuada i amb la implicació de tots els agents.