ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides

Millorar la satisfacció dels ciutadans a l'utilitzar els serveis públics és un dels aspectes inclosos en l'ODS 16 ‘Pau, justícia i institucions sòlides’
Les enquestes de satisfacció, sempre que estiguin ben dissenyades i que els resultats s'explotin periòdicament, són un valuós instrument per assolir aquest objectiu, però no haurien de ser l'únic


22/12/2023

Per evitar l’efecte túnel i tenir una visió més exhaustiva és convenient complementar els resultats dels qüestionaris, que no deixen de mostrar una visió subjectiva, amb altres indicadors de naturalesa més objectiva que permetin mesurar aspectes com ara l'accessibilitat, l'assequibilitat, la disponibilitat o l’eficàcia, a través de dades com per exemple: el temps de resposta, l’estona d'espera per ser atès, el percentatge de població cobert (proporció d'estudiants que tenen ordinador cedit, percentatge d'infants que tenen accés a educació infantil, número de beques concedides, etc.), els resultats de les proves de nivell d'aprenentatge o l'evolució del nombre/tipus de queixes.