El Fons transforma els actuals plans econòmics per a despesa corrent i inversions que deixaran de ser subvencions per passar a ser transferències i retallar així més d’un any de tràmits perquè els consistoris disposin dels diners. El canvi permetrà estabilitzar la liquiditat dels ajuntaments mantenint els criteris de publicitat, equitat i autonomia municipal


18/12/2023

La Diputació de Lleida crearà un nou Fons de Cooperació Municipal, fruit de la transformació dels actuals plans econòmics per a despesa corrent i inversions dels ajuntaments, que servirà per transferir directament a les arques municipals 17,5 milions d’euros en els primers mesos de l’any 2024.

El nou Fons de Cooperació Municipal s’aprovarà al ple de la Diputació del proper mes de gener, ja amb el pressupost plenament vigent, i tal com ha explicat el vicepresident Agustí Jiménez, es mantindran en essència les quantitats que els consistoris tenien assignades fins ara i la finalitat de sufragar amb aquests diners tant les despeses corrents dels consistoris i entitats menors descentralitzades com els consums i manteniments d’equipaments, a més de les inversions locals, tret de les destinades a ús de salut pública.

En modificar la consideració de subvenció per la de transferència, els fons seran directament traspassats als comptes dels ajuntaments sense haver de justificar prèviament les despeses realitzades i només acreditant les obligacions legals de trametre els pressupostos, liquidacions, estat del deute i compte general als departaments corresponents de la Generalitat de Catalunya i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Tot i amb això, els beneficiaris de les aportacions estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació de Lleida per garantir el compliment de la finalitat dels fons.