ODS número 9: Indústria, innovació i infraestructures, ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles, i ODS número 13: Acció climàtica

Millorar la mobilitat urbana, garantir l'equitat en el dret a la mobilitat i reduir les emissions del sistema de transports és la difícil equació a la que s'enfronten a dia d’avui la majoria de governs de les grans ciutats.


04/01/2024

A partir de les lliçons apreses en diverses ciutats nordamericanes aquesta guia exposa un conjunt de mesures que s’han demostrat efectives per aconseguir avenços en les 3 dimensions.

De manera molt esquemàtica, el model plantejat consta de 5 fases:

  • Preparació del pla de transformació (establint un compromís polític clar, capacitant els agents implicats, planificant la cooperació amb els actors socials i econòmics del municipi, i preveient els recursos necessaris per a aquesta iniciativa).
  • Creació i mobilització de la coalició que ha de dissenyar i implementar el pla d'acció.
  • Diagnosi sobre la situació de la mobilitat del municipi.
  • Determinació del paquet de mesures i del calendari d'implementació.
  • Aliniació de l'actuació dels departaments municipals amb els objectius establerts en el pla d'actuació.
Amb aquest enfocament, a més de concretar i estructurar una agenda de transformació que ha de permetre avançar cap a un model de mobilitat més eficient, sostenible i inclusiu, s’aconsegueix la conscienciació i la mobilització dels diversos actors del municipi, un element imprescindible per aconseguir avenços reals i per maximitzar el suport social a favor del canvi.