‘Identificar i protegir la infraestructura verda i els serveis ecosistèmics d'un municipi, que acaben repercutint en el seu desenvolupament econòmic i social actual i futur, i en la salut i el benestar dels ciutadans’. Amb aquest propòsit, la Diputació de Girona, a través del servei de Medi Ambient, impulsa la redacció de plans estratègics d'infraestructura verda (PEMIV), enfocats principalment a municipis amb menys de 20.000 habitants


24/01/2024

Hostalric (la Selva) és el primer municipi de les comarques gironines que ha aprovat definitivament un pla d'aquestes característiques, després que la Diputació de Girona n'obrís una convocatòria pública. Amb l'assistència tècnica de Minuartia, el procés per redactar el pla ha inclòs sessions participatives obertes que han comptat amb la col·laboració de la ciutadania i d'entitats del municipi.

Es tracta d'un document que permet posar de manifest el valor el territori i promoure la conservació d'elements rellevants per a la conservació de la biodiversitat i la connectivitat ecològica, més enllà dels espais naturals protegits. Per tant, la voluntat és que el document esdevingui també una eina de referència per al planejament urbanístic municipal, com el pla general i els seus plans derivats.