El Consell Executiu va aprovar ahir traspassar 122 milions de la tresoreria de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de l’any 2023 al pressupost de l’agència per al 2024 per al finançament d’inversions del cicle de l’aigua. D’aquesta manera el Govern garanteix que els ens locals podran realitzar les inversions compromeses en l’exercici passat que, per diferents motius, no s’han pogut executar


07/02/2024

Els compromisos que es troben en aquesta situació són inversions en infraestructures del cicle de l’aigua com les obres de millora de l’abastament; la redacció de projectes constructius d'actuacions de protecció davant d'avingudes en zones urbanes i actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic; la implantació de comptadors en alta; actuacions de reutilització; la instal·lació de piezòmetres; el sanejament de nuclis; la millora de col·lectors; la construcció i ampliació d’estacions depuradores (EDAR); actuacions per a la reducció de nutrients en aquestes estacions; millores en conduccions d’aigües residuals; l’optimització d’instal·lacions de biogàs o millores hidràuliques i de canalitzacions.

Aquesta inversió s’afegeix als 200 milions destinats a ajuts als ens locals per realitzar inversions per fer front a la sequera que el conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort Subiranas, va anunciar a mitjans de gener.