ODS número 8: Treball digne i Creixement econòmic i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

Els municipis petits i mitjans són una realitat molt estesa arreu de la UE i, per tant, tenen un paper clau en l'evolució cap a una Europa més sostenible i més inclusiva
Malgrat això, a causa de la seva dimensió, de la seva ubicació i/o de la seva capacitat operativa, sovint es troben en una posició de desavantatge respecte de les grans ciutats: acostumen a tenir pitjor connectivitat de telecomunicacions, a estar geogràficament més aïllades, a tenir pitjors connexions amb transport públic, a disposar de menys serveis públics, a tenir menys capacitat d'inversió, a estar més exposades a desastres naturals, etc.


26/02/2024

Això fa que per impulsar la seva transformació ecològica, social i digital sigui necessari suplir aquestes limitacions amb capacitat d'innovació, d'establiment d'aliances i d'aprofitament de les fortaleses locals: capitalitzant el patrimoni natural i històric, traient el màxim profit de les noves tecnologies (per prestar serveis públics, per possibilitar el teletreball, per crear nous models d'activitat econòmica, per facilitar la mobilitat, etc.), promovent la col·laboració públic-privada-societat civil, apostant per nous sectors econòmics (com el de l’agricultura ecològica, l’e-comercialització de l’artesania tradicional, la indústria digital, la producció d’energies renovables o el del turisme respectuós amb l’entorn), donant una nova vida a construccions o instal·lacions abandonades (antigues indústries, equipaments ferroviaris, mines, masies, etc.), o reforçant les sinergies urbà-rural.

Exemples com el de la ciutat italiana de Cuneo (que ha impulsat un model de desenvolupament sostenible a partir de la regeneració urbana i de l'aprofitament del seu patrimoni històric i natural), del municipi portuguès de Fundão (que ha dissenyat un pla estratègic per millorar la seva competitivitat econòmica a partir de la diversificació de les activitats econòmiques, de l'atracció de talent, de posar en valor els avantatges de la vida en un entorn rural i d'invertir en mobilitat sostenible), de la població irlandesa de Kilkenny (que ha impulsat un pla de revitalització econòmica a partir de la regeneració d'una antiga zona industrial, de promoure el turisme sostenible i les activitats artístiques, i d'afavorir la mobilitat amb mitjans actius), de la vila alemanya de Lebach (amb un pla de transformació que pivota sobre la millora de l'eficiència energètica, les energies renovables i la mobilitat activa), o de la ciutat letona de Ventspils (que ha fonamentat el seu desenvolupament a partir de l'impuls de les noves tecnologies, de l'educació i la recerca, d'una potent xarxa de transport públic i de la millora de la qualitat dels espais públics), demostren com el fet de ser una ciutat petita enlloc de ser un repte es pot convertir en una oportunitat.