El passat 6 de febrer ens vam reunir amb la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat per tractar diversos temes d’espècies invasores (EEI) i alguns aspectes de biodiversitat

Ara, des del govern de la Generalitat, ens passen aquestes recomanacions que us traslladem per a la vostra informació


04/04/2024

Les espècies exòtiques invasores han esdevingut un problema ecològic, econòmic i de perjudicis de primera magnitud a casa nostra. Són aquelles espècies, subespècies o taxons inferiors, introduïts fora del seu hàbitat natural de manera directa o indirecta a través d’activitats humanes i que causen un impacte negatiu al lloc on s’estableixen.

El marc legal específic que afecta a aquestes espècies engloba la següent legislació estatal i comunitària:

- Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.

-. Reglament (UE) núm. 1143/2014 del Parlament i del Consell, de 22 d’octubre del 2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores.

La legislació estatal i comunitària obliga les administracions competents a desenvolupar actuacions i plans de control i gestió per lluitar contra aquestes espècies.

Des de la direcció general volen comunicar la preocupació pel fet que han rebut alguns avisos de licitacions realitzades per alguns ajuntaments catalans relacionades amb el control de la vespa asiàtica (Vespa velutina) amb mètodes o substàncies no autoritzats.

Aquesta vespa és inclosa dins el Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg estatal d’espècies exòtiques invasores i dins la relació d’espècies preocupants per la Unió Europea (Reglament (UE) 1143/2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores).

A Catalunya és vigent el Protocol d’actuacions i de seguiment de la vespa asiàtica (Vespa velutina), elaborat en el marc de la Comissió Tècnica de la Vespa velutina. Formen part d’aquesta comissió representants de les administracions públiques (incloses les locals) i de empreses, universitat, experts, apicultors i altres representants de la societat civil. El seu principal objectiu és definir les actuacions per gestionar el control aquesta espècie al territori de Catalunya, per tal de minimitzar l’impacte de la seva presència a diferents àmbits: urbà (territori públic i privat), agrícola i al medi natural.

Aquest Protocol estableix els mètodes de control, seguiment i prevenció que han estat validats per la Comissió, tant per explotacions apícoles com a nivell municipal. Aquests mètodes consideren la seva eficàcia provada, i el compliment de la legislació vigent en matèria de salut pública, salut animal i seguretat alimentària. També estableix els mètodes de control no autoritzats degut al seu greu impacte mediambiental i/o per la prohibició específica en matèria d’ús de biocides. El l’àmbit de control local a nivell municipal, queden totalment prohibits els següents mètodes: trets d’escopeta, perdigons o similars, ús d’explosius o articles de pirotècnia, sistemes de crema o combustió de nius, ús de "troians” amb biocides, entenent com a tals els que la normativa vigent defineix (inclosos formulats químics i fongs), i altres sistemes que generin un impacte negatiu sobre el medi i/o la salut de les persones, com podrien ser trampes de captura no selectives (per exemple, ampolles de plàstic)

De la mateixa manera, la informació continguda en el Protocol no eximeix el compliment de qualsevol altra normativa en matèria de ús de biocides a tercers, prevenció de riscos laborals, ús d’EPIs, i formacions específiques per les tasques a realitzar, per les quals hauran de vetllar tant els propis tècnics de les administracions locals com els treballadors de les empreses que puguin contractar aquestes administracions.

Per tant, us informem que qualsevol licitació pública relacionada amb el control de la vespa asiàtica haurà de realitzar-se amb sistemes i/o substàncies que estiguin autoritzats per la legislació vigent. Una forma molt eficaç d’estar segurs de quins són els que es poden fer servir és contemplar únicament els mètodes descrits en el Protocol d’actuacions i de seguiment de la vespa asiàtica a Catalunya, i en cap cas biocides no autoritzats per a aquesta finalitat.

D’altra banda us recordem que el control d’aquesta vespa ha d’estar autoritzat per la direcció general. En aquest sentit, cal recordar també que, com ja fan nombrosos ajuntaments catalans, cal que l’empresa/es contractada/es disposi de l’autorització prèvia, emesa per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Per a aclarir qualsevol dubte us haureu d’adreçar a la bústia específica d’EEI o via EACAT.