ODS número 9: Indústria, Innovació i Infraestructures, ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides

Una de les lliçons que va deixar la pandèmia de la COVID-19 és la de posar de manifest les potencialitat de les noves tecnologies com a eina per afrontar i mitigar els efectes de crisis i catàstrofes


11/04/2024

L’experiència ha de significar un canvi de paradigma en les estratègies de resiliència urbana i que ha de portar els governs locals a invertir en aquesta matèria amb l’objectiu de configurar un ecosistemea urbà "autoimmune". Això passa, per exemple, per integrar les noves tecnologies en els serveis d'emergència, per crear canals (i cultura) de coordinació entre serveis i entre administracions, i per invertir en les infraestructures i els equipaments necessaris.

Gràcies al desenvolupament tecnològic dels serveis municipals implicats en la gestió de la seguretat, de l’assistència social o de les emergències es poden aconseguir coses com ara: sistemes de seguiment automatitzat a distància de persones dependents amb mecanismes d’alarma si superen un radi de desplaçament, aplicacions de d'organització dels serveis d'atenció domiciliària, sistemes intel·ligents que assisteixin als serveis de gestió d'emergències funcions automatitzades d'interconnexió entre els diferents cossos, eines d'anàlisi big data dels accidents per millorar la seguretat viària, instal·lació de sensors en punts de la ciutat o de les xarxes de distribució de subministraments per detectar riscos potencials (inundacions, sobrecàrregues, avaries, etc.), sistemes de gestió intel·ligent del trànsit que incorporin la funció de prioritzar la circulació dels vehicles d'emergència.