ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides

La intel·ligència artificial ha irromput amb força, i encara ho farà més en el futur immediat, en el funcionament de molts sectors econòmics pels avantatges que ofereix en termes de millora d'eficiència, de rapidesa de resposta i de capacitat de processament d'informació

El sector públic, en canvi, està seguint un ritme més prudent i sospesat a l'hora d'incorporar aquesta tecnologia per les incerteses que genera, vinculades no només al fet que pot donar resultats erronis sinó sobretot als possibles biaixos, deficiències en la protecció de drets i riscos que pot implicar


13/06/2024

Davant d'una tecnologia tan recent i tan poc rodada, aquesta cautela està ben justificada tenint en compte la matèria crítica amb la que treballen les administracions públiques: dades personals, serveis públics, atenció a drets fonamentals i infraestructures bàsiques. Això no vol dir que no s'hagin d'anar fent passos per aprofitar els avantatges que poden aportar les eines d'intel·ligència artificial en la gestió pública, però s'ha de fer a partir d'estratègies que en garanteixin la seguretat, la transparència, la qualitat i la imparcialitat.

A l'hora d'afrontar aquest repte, doncs, el més recomanable és crear equips de treball multidisciplinaris (amb expertesa tècnica, jurídica i operativa) que es dediquin a: analitzar els riscos i les oportunitats d'aquesta tecnologia, a explorar-ne les aplicacions més adequades, a proposar els canvis regulatoris necessaris i a redissenyar els procediments administratius per adaptar-los al nou context tecnològic.