Decret-Llei 3/2023, de 7 de novembre, publicat al DOGC número 9036, de 8 de novembre de 2023

08/11/2023

El decret llei consta de tres articles, dues disposicions transitòries, dues disposicions finals i un annex que inclou la llista dels municipis amb problemes d'accés a l'habitatge i amb un risc de desequilibri en l'entorn urbà a causa de la concentració elevada d'habitatges d'ús turístic.

L'article 1 estableix la necessitat d'obtenir una llicència urbanística prèvia per a la destinació dels habitatges com a ús turístic, amb una validesa de cinc anys per a aquesta llicència. L'article 2 identifica els municipis on s'aplica el règim de llicència urbanística prèvia per a l'ús turístic de l'habitatge, a través d'un annex al Decret llei que inclou la llista dels municipis amb problemes d'accés a l'habitatge o amb risc de desequilibri en l'entorn urbà per una alta concentració d'habitatges d'ús turístic.

L'últim article del decret llei detalla que, mitjançant una ordre de la persona titular del departament encarregat d'urbanisme, s'ha de determinar la relació de municipis amb problemes d'accés a l'habitatge. Aquesta ordre s'aprova cada cinc anys, amb una audiència prèvia als municipis afectats. Pel que fa a les disposicions transitòries, la primera especifica quins municipis presenten problemes d'accés a l'habitatge i quins es troben en risc de desequilibri en l'entorn urbà per una alta concentració d'habitatges d'ús turístic.

La segona disposició transitòria regula el règim transitori dels habitatges d'ús turístic en quatre apartats: (i) el primer fa referència als habitatges que ja estan degudament habilitats i situats en un dels municipis enumerats a l'annex. En un termini de cinc anys, els titulars d'aquests habitatges han d'obtenir la llicència urbanística segons el règim establert a la disposició addicional vint-i-setena o bé cessar l'activitat; (ii) el segon preveu una única pròrroga de la transitorietat establerta a l'apartat 1 anterior, amb la possibilitat de prorrogar l'obtenció de la llicència, acreditant la no compensació de la pèrdua del títol habilitant; (iii) el tercer estableix el caràcter indemnitzatori de les pròrrogues i el règim transitori establert en els apartats 1 i 2; (iv) el quart determina l'aplicació del règim transitori als municipis que es reincorporen a la llista com a conseqüència de futures ordres, així com el moment d'inici del còmput del règim transitori.

Pel que fa a les disposicions finals previstes en el decret llei, la primera respon a la necessitat de modificar el text refós de la Llei d'urbanisme. Aquesta disposició final afegeix una nova lletra, la p, a l'apartat 1 de l'article 187, que regula els actes subjectes a llicència urbanística prèvia per al destí dels habitatges com a ús turístic en els municipis amb problemes d'accés a l'habitatge i en els municipis amb risc de desequilibri en l'entorn urbà per una alta concentració d'habitatges d'ús turístic. Aquests municipis es defineixen com aquells que, en el moment de redacció d'aquest decret llei, presenten una concentració de 5 habitatges d'ús turístic o més per 100 habitants, sempre que el planejament general justifiqui la suficiència de sòl qualificat com a residencial destinat a domicili permanent i habitual, sense excedir una ràtio de 10 habitatges d'ús turístic per 100 habitants.

Així mateix, i en relació amb la modificació anterior, s'afegeix una nova disposició addicional, la vint-i-setena, al text refós de la Llei d'urbanisme; aquesta disposició té com a objectiu regular el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic, establint l'obligació de disposar de la corresponent llicència urbanística en determinats municipis, independentment d'altres llicències o autoritzacions que siguin necessàries. Aquesta disposició també estableix que el planejament urbanístic ha de permetre expressament la compatibilitat de l'ús d'habitatge d'ús turístic amb l'ús d'habitatge destinat a domicili habitual i permanent; així mateix, estableix que en cap cas es poden atorgar més llicències que les resultants d'aplicar un màxim de 10 habitatges d'ús turístic per 100 habitants. Finalment, aquesta disposició estableix el mecanisme per actualitzar la relació de municipis en els quals el destí dels habitatges a l'ús turístic requerirà una llicència prèvia, mitjançant una ordre de la persona titular del departament competent en matèria d'urbanisme, prèvia audiència als municipis.

Finalment, la disposició final segona determina que el Decret llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Els canvis que introdueix el decret llei afecten un nombre reduït de municipis. En concret, aquells que compleixen un o dos dels següents requisits:

Demanda d’habitatge acreditada i mercat tensionat (140 municipis).

Existència actualment de més de cinc pisos turístics per cada 100 habitants (134).

En total, tenint en compte que hi ha municipis que compleixen els dos requisits, el decret llei afectarà 262 municipis. El llistat de municipis afectats es troba a l’annex de la norma.