Decret 209/2023, de 28 de novembre, publicat al DOGC número 9052, de 30 de novembre de 2023

30/11/2023

La Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, estableix que el Govern ha d'aprovar un decret de desplegament que determini els requisits, els paràmetres i els criteris per complir les condicions d'accessibilitat que preveu la Llei.

Aquest Decret suposa el desplegament d'aquestes previsions legals, mitjançant l'aprovació d'un Codi d'accessibilitat en el qual es determinen les condicions, els requisits i les solucions d'accessibilitat necessàries perquè els espais d'ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els serveis, els productes i els processos de comunicació garanteixin l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d'interacció amb l'entorn.

El Decret consta de 11 capítols amb un total de 199 articles i 15 annexos. Cada capítol aborda àmbits específics com l'edificació, el transport públic, els productes, els serveis, la gestió de l'accessibilitat, entre d'altres. Els annexos proporcionen informació detallada sobre paràmetres tècnics, condicions i procediments específics en cada àmbit.

El Codi d'accessibilitat aprovat per aquest Decret integra, en el marc normatiu de Catalunya, el conjunt de les condicions d'accessibilitat universal, física, sensorial i cognitiva, en els àmbits de més impacte en la vida diària de la ciutadania.

D'acord amb les condicions bàsiques d'accessibilitat que determina el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i amb les directrius internacionals de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, el Codi d'accessibilitat:

Desenvolupa un conjunt de requisits i paràmetres tècnics aplicables a cada element i situació, en els àmbits de l'accessibilitat al territori, l'edificació, els mitjans de transport, els productes, els serveis i la comunicació.

Defineix els ajustos raonables que poden ser necessaris per garantir l'accessibilitat en situacions específiques.

Regula la gestió de l'accessibilitat, tant en els edificis d'ús públic com en els edificis d'habitatge.

Crea el Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat, com a òrgan assessor i de suport a les administracions públiques i a la societat civil en matèria d'accessibilitat.

Estableix un procediment d'inspecció i control de les condicions d'accessibilitat, i un procediment sancionador en cas d'incompliment.

Regula el distintiu de qualitat per a entitats, empreses i productes que hagin demostrat un alt nivell d'accessibilitat.

L'entrada en vigor d'aquest Decret suposa la derogació de decrets anteriors relacionats amb l'accessibilitat. Més concretament, la derogació del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat i del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. No obstant això, el primer continua sent documentació de referència als efectes de les mesures de convalidació de l’accessibilitat a l’entorn existent que preveuen els articles 65, 90 i 102 i que també s’esmenten a l’annex glossari.