Resolució ACC/4041/2023, de 27 de novembre, publicada al DOGC número 9053, d’1 de desembre de 2023

01/12/2023

Convocatòria d’ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries corresponents a la campanya 2023-2024, en concret la contractació d'assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels independents de les pòlisses subscrites per a l'assegurament de la producció que protegeixen, contractades entre l'1 d'octubre de 2023 i el 30 de setembre de 2024, inclosos.

La tramitació d'aquests ajuts es realitzarà d'acord amb les bases reguladores contingudes a l'annex 1 de l'Ordre ACC/166/2023, de 21 de juny (DOGC núm. 8944, de 26.6.2023).

L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat Agrària.

Els terminis per presentar la sol·licitud d'ajut són els següents:

a) Un mes, comptat a partir de la data en què s'hagi subscrit i pagat la pòlissa.

b) Si la subscripció i el pagament de la prima de la pòlissa és anterior a la publicació d'aquesta convocatòria, el termini d'un mes per presentar la documentació computa des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució al DOGC.

Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.