Resolució CLT/4077/2023, de 27 de novembre, publicada al DOGC número 9054, de 4 de desembre de 2023

04/12/2023

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per a projectes relatius al patrimoni bibliogràfic, en les dues modalitats següents:

a) La col·laboració en l'elaboració del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya (CCPBC) en la tipologia de monografies impreses amb una antiguitat igual o superior a 100 anys.

b) La digitalització i la difusió de fons bibliogràfics patrimonials en suport paper o pergamí, i de fons fotogràfics patrimonials en qualsevol suport.

Es deroguen les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la col·laboració en l'elaboració del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya i la digitalització i difusió de fons bibliogràfics patrimonials, aprovades per l'Acord del Consell d'Administració de 20 de maig de 2022, i publicades mitjançant la Resolució CLT/1591/2022, de 24 de maig (DOGC núm. 8678, de 30.5.2022), i modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 16 de febrer de 2023, publicat mitjançant la Resolució CLT/662/2023, de 27 de febrer (DOGC núm. 8868, de 6.3.2023).