Acord GOV/253/2023, de 5 de desembre, publicat al DOGC número 9057, d’11 de desembre de 2023

11/12/2023

El Govern ha aprovat el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2023, detallant els compromisos establerts en el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026. Aquest pla impulsa un increment del 55% en l'Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) del Govern, arribant als 85 milions d’euros, una progressió notable respecte al previst pel 2022.

Més de la meitat d'aquests recursos, un 52,5%, es destinen des del pressupost de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), l'entitat clau en l'execució de la política de cooperació al desenvolupament. El restant 47,5% prové de contribucions d'altres departaments i unitats, incloent altres àrees del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea, a través dels seus propis recursos.

El Pla anual 2023 segueix la estructura del Pla director, dividint-se en tres àmbits: la política pública de cooperació al desenvolupament, l'àmbit d'actuació de la cooperació catalana, i un tercer bloc que detalla els eixos, els objectius estratègics i els objectius operatius. A més, aquest document inclou una secció dedicada al seguiment i l'avaluació.

El Pla director 2023-2026 estableix la ruta per aconseguir l'objectiu del 0,7% dels ingressos propis del Govern destinats a la cooperació al desenvolupament. Aprovat amb àmplia majoria pel Parlament de Catalunya el 7 de juliol de 2023, el Pla director delinea les prioritats estratègiques de la política de cooperació per als pròxims quatre anys. Aquest nou Pla aborda prioritats sectorials i geogràfiques, així com millores en el finançament per al desenvolupament. Les prioritats sectorials inclouen la promoció i defensa dels drets humans, la justícia de gènere, la salut global, la prevenció de conflictes i la construcció de la pau, la justícia climàtica, la protecció dels drets dels refugiats i l'estímul de les economies transformadores.

Una novetat rellevant del Pla director és la seva referència explícita al finançament, establint un mètode per assolir l'objectiu del 0,7% d'Ajut Oficial al Desenvolupament d'aquí al 2030. La proposta consisteix en augmentar, com a mínim, el percentatge de l'AOD en 0,07 punts anuals per assegurar que representi el 0,7% dels ingressos no condicionats el 2030.