Resolució 769/XIV, del Parlament de Catalunya, publicada al DOGC número 9061, de 15 de desembre de 2023

15/12/2023

La Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, en la sessió del 6 de juliol de 2023, de conformitat amb l'article 170.7 del Reglament, va debatre el text del Projecte de pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 (tram. 259-00002/13), presentat pel Govern, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i el Grup Parlamentari d'En Comú Podem (reg. 106217); el Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i el Grup Parlamentari d'En Comú Podem (reg. 106218), i el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 106263).

D'acord amb els articles 168 i 170 del Reglament es va aprovar el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 com a Resolució 769/XIV.

En la sessió tinguda en data 21 de setembre de 2023 es va acordar l'esmena dels errors que contenia el text original.

Com a Annex es publica el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 un cop esmenats els errors que hi constaven.