Resolució PRE/4192/2023, de 5 de desembre, publicada al DOGC número 9062, de 18 de desembre de 2023

18/12/2023

Convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al suport al desenvolupament del programa Esport blanc escolar (EBE) del curs 2023-2024, i dels seus subprogrames: Subprograma 1. Subprograma d'activitats; i Subprograma 2. Subprograma de transport.

Les activitats objecte de subvenció s'han de dur a terme en el període comprès entre l'1 de setembre de 2023 i el 31 de maig de 2024.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases aprovades per la Resolució PRE/1545/2023, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al suport al desenvolupament del programa Esport blanc escolar (EBE).

Els ens locals han de presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de l'EACAT, a l'adreça eacat.cat.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza el dia 31 de gener de 2024.