Conflicte número 7212-2023, publicat al DOGC número 9062, de 18 de desembre de 2023

18/12/2023

El Ple del Tribunal Constitucional, per providència de 12 de desembre de 2023, ha acordat admetre a tràmit el Conflicte positiu de competència número 7212-2023, promogut pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en relació amb els articles 9.3; 9.5; 25.1.b; 47.1.b; 84.1.b; 96.1.b; 96.2.c; 97.3.a, darrer incís; 102.1; 103.2.a i b; 105.b i c; 108.1.d; 109.1 i 4; 111.2, segon incís; 112.1.d; 113.4; 117.2; 130; 154.6 i 7; 155.2; 157.3; 160.1, segon incís; 166.2, 3, 4 i 6; 203.2, 3 i 4; 205.1.a i c; disposició final segona; disposició final sisena; annex IV i annex XI del Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional.