Resolució ACC/4067/2023, de 22 de novembre, publicada al DOGC número 9064, de 20 de desembre de 2023

21/12/2023

Els ajuts que preveu aquesta resolució, per un import total de 7.000.000,00 euros, amb naturalesa de crèdit plurianual, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el Pla estratègic de la PAC 2023-2027. L'aportació del DACC en aquesta convocatòria és de 3.990.000,00 euros, la qual cosa suposa el 57% del finançament d'aquests ajuts, a càrrec de la partida pressupostària AG02 D/770000100/6160 dels pressupostos del DACC per a l'any 2025.