Ordre ITU/1423/2023, de 29 de desembre, publicada al BOE número 313, de 30 de desembre de 2023

08/01/2024

L'Ordre ITU/1423/2023, de 29 de desembre, del Ministeri d'Indústria i Turisme, publicada al BOE del 30/12/2023 aprova les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per al desplegament de plataformes tecnològiques i solucions digitals a les destinacions de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI) i es procedeix a la convocatòria anticipada de l'any 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'objecte d'aquesta línia d'ajuts, en règim de concurrència competitiva, és facilitar el desplegament, de plataformes intel·ligents que contribueixin a la transformació digital de la destinació i el sector turístic mitjançant la integració de dades turístiques i el desenvolupament i el desplegament de noves tecnologies i solucions digitals a les destinacions, i alhora contribueixin a la seva integració amb el node central de la Plataforma Intel·ligent de Destinació de la Secretaria d'Estat de Turisme, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025.

Pel que fa al pressupost assignat a la present convocatòria, ascendeix a 96.346.110,56 euros, amb la distribució següent:

a) Modalitat de subvenció A: en Diputacions,Cabildos i Consells Insulars, amb una dotació de 38.173.055,28 euros.

b) Modalitat de subvenció B: resta d'entitats locals, amb una dotació de 58.173.055,28 euros.

El pressupost màxim finançable per projecte serà de 6.000.000 euros, i la intensitat màxima de l'ajuda serà de fins al 100% del pressupost total del projecte. L'entitat beneficiària rebrà l'abonament anticipat del cent per cent de l'ajut concedit sense limitacions pressupostàries amb anterioritat a la justificació de la realització del projecte, sense que calgui la constitució de garanties.

Pel que fa a les actuacions subvencionables, els projectes, per ser considerats finançables hauran de desenvolupar o implantar una plataforma de destinació que estigui formada per una sèrie de funcionalitats estructurades en mòduls comuns i mòduls de referència opcionals. La descripció dels quals es pot trobar a l'article 5 de l'Ordre i a través del web de SEGITTUR. Així mateix, quant als criteris de valoració per a l'atorgament de la subvenció recollits a l'article 20 de l'Ordre, cal destacar el model de governança proposat, valorant-se el desenvolupament i compartició de funcionalitats amb altres entitats locals amb què es col·labori, de manera que es puguin generar sinergies i optimitzar recursos públics, tal com ha defensat la FEMP, com a entitat de l'Ens Promotor, per afavorir el procés de transformació digital de les destinacions de manera àgil.

Sobre la possibilitat de subcontractació, el beneficiari podrà subcontractar fins al 100% del projecte, d'acord amb el que estableix l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. En aquest cas, els beneficiaris, atesa la seva condició d'administracions públiques, s'han de subjectar al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Quant al termini d'execució de les actuacions subvencionades finalitzarà el 30 de juny de 2025, i s'iniciarà a partir de llavors un termini de tres mesos per a la justificació de les activitats i despeses realitzades.

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos a partir de l'endemà de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al BOE, llevat que s'hi estableixi un altre termini.