Resolució TER/4420/2023, de 22 de desembre, publicada al DOCG número 9070, de 2 de gener de 2024

15/01/2024

S’aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per al pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat per a destinar-los a les persones en situació d'emergència econòmica i social, i risc d'exclusió residencial.

Aquestes subvencions tenen per objecte el pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts a través del mercat privat per atendre alguna de les situacions següents:

Casos de la Mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya, i de les meses d'emergències d'àmbit local, amb resolució favorable, i pendents de reallotjament.

Casos de sensellarisme, d'acord amb el Marc d'acció per a l'abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022-2025, amb informe favorable del referent de sensellarisme de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials.

Casos amb acord que posi fi al procediment d'intermediació que preveuen els articles 439.7, 655 bis i 685.2 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, i la disposició transitòria tercera de la Llei 12/2023, de 24 de maig, per al dret a l'habitatge, i que estableixi l'accés a aquesta subvenció.

Les persones beneficiàries poden ser:

Les persones físiques que tinguin resolució favorable de la Mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya, o de les meses d'emergències d'àmbit local, que es trobin pendents de reallotjament i que compleixin els requisits previstos a la base reguladora 6. També poden ser beneficiàries les persones que hagin participat en un procediment d’intermediació dels que preveuen els articles 439.7, 655 bis i 685.2 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, i la disposició transitòria tercera de la Llei 12/2023, de 24 de maig, per al dret a l'habitatge, quan l’acord que posi fi al procediment estableixi l’accés a aquesta subvenció.

Les persones jurídiques següents: les administracions públiques locals, societats mercantils participades majoritàriament per les distintes administracions públiques, empreses públiques i entitats benèfiques, d'economia col·laborativa o similars, sempre sense ànim de lucre; que compleixin amb els requisits previstos a la base reguladora 6.

Tenen caràcter subvencionable l'import del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat, segons els imports màxims de la subvenció previstos a la base reguladora 10.

Als efectes d'aquesta subvenció, es considera que formen part de l'import del lloguer els conceptes següents: la renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, l'impost de béns immobles (IBI) i la taxa pel servei de recollida d'escombraries.

Per contra, no són subvencionables els imports que puguin correspondre al lloguer d'annexos com ara places de garatge, trasters o similars.