Resolució CLT/35/2024, de 8 de gener, publicada al DOGC número 9081, de 17 de gener de 2024

22/01/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l'any 2024 (CLT080).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen, a més de per la normativa general de subvencions i per les bases generals corresponents, per les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 3 maig de 2023, publicat mitjançant la Resolució CLT/1622/2023, de 9 de maig (DOGC núm. 8916, de 16.5.2023).

La dotació màxima de la convocatòria és de 3.750.000,00 euros. En el cas que es produïssin romanents en les dotacions d'alguna de les partides pressupostàries, l'import corresponent es pot aplicar a la dotació de les altres partides pressupostàries en funció de les sol·licituds admeses.

El període per presentar les sol·licituds és del 18 de gener al 2 de febrer de 2024 fins a les 14:00:00 hores.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per via telemàtica utilitzant el sistema de signatura electrònica.

En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquesta, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes.

Per poder sol·licitar aquesta línia de subvencions, cal que la persona representant de l'ens públic sol·licitant signi el formulari de sol·licitud amb el certificat de la targeta del personal de les administracions públiques catalanes (T-CAT). Per poder signar amb aquesta targeta és necessari disposar d'un lector de targetes criptogràfiques homologat i del programari corresponent.