Resolució ACC/44809/2023, de 24 de novembre, publicada al DOGC número 9084, de 22 de gener de 2024

29/01/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de recuperació de riberes i millora de l'estat ecològic en zones humides al districte de conca fluvial de Catalunya (ref. BDNS 730169).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen, a més de per la normativa general de subvencions, per les bases de les subvencions per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides, fetes públiques per la Resolució ACC/2714/2023, de 20 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions (DOGC núm. 8965, de 25 de juliol de 2023).

Les sol·licituds de subvencions i d'altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics. El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir per persones jurídiques al portal Tràmits Gencat, dins del catàleg de tràmits de l'Agència Catalana de l'Aigua i en el cas d'administracions locals a l'EACAT .

Les sol·licituds de subvenció es poden presentar en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la present resolució al DOGC, que finalitza, per tant, el 23 de febrer de 2024.