Resolució TER/4481/2023, de 21 de desembre, publicada al DOGC número 9084, de 22 de gener de 2024

29/01/2024

L'objecte d'aquesta resolució és establir les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment de concessió.

La finalitat d'aquestes prestacions és possibilitar la permanència en l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència, així com l'accés a un nou habitatge.

S'estableixen les modalitats de prestacions d'especial urgència següents: a) Prestació per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària; b) Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer, que pot incloure una prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer; i c) Prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge, que pot incloure una prestació complementària per a despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer.

Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant formulari normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de la prestació, acompanyades de la documentació que s'indica al punt 7, així com les sol·licituds de renovació regulades al punt 13. Les sol·licituds es poden presentar:

a) A través de mitjans electrònics, al web de la Generalitat de Catalunya.

b) A les borses que formen part de la Xarxa de mediació per al lloguer social o a les oficines locals d'habitatge que col·laboren mitjançant conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. En el supòsit que no s'hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d'habitatge en un determinat àmbit territorial, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l'Agència de cada demarcació.

c) A la seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges administrats per administracions, empreses públiques o entitats sense ànim de lucre que col·laboren mitjançant conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

d) A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, pels mitjans que s'estableixen a l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Són entitats col·laboradores les borses de lloguer de la Xarxa de mediació per al lloguer social, les oficines locals d'habitatge, les administracions o empreses públiques d'àmbit local i les entitats sense ànim de lucre que subscriuen un conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb la finalitat de facilitar els tràmits de presentació i gestió de les sol·licituds.