Resolució CLT/72/2024, d'11 de gener, publicada al DOGC número 9084, de 22 de gener de 2024

29/01/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de fons bibliogràfics o documentals destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en fires o mercats especialitzats per a l'any 2024.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen, a més de per la normativa general de subvencions, per les bases generals modificades per darrera vegada per la Resolució CLT/526/2023, de 16 de febrer (DOGC núm. 8861, de 23.2.2023); i per les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 3 de maig de 2023, publicat mitjançant la Resolució CLT/1601/2023, de 3 de maig (DOGC núm. 8914, de 12.5.2023), modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 21 de desembre de 2023 (Resolució CLT/4452/2023, de 21 de desembre; DOGC núm. 9077, d' 11.1.2024);

Atès el que disposa la base específica 3.2, en el cas de beneficiaris que siguin titulars o gestionin menys de 10 biblioteques, poden escollir fins a un màxim de tres fires o mercats especialitzats per biblioteca on s'han de destinar els fons que s'hi adquireixin.

En cas de beneficiaris que siguin titulars o gestionin 10 biblioteques o més, poden escollir fins a un màxim de 30 fires o mercats especialitzats, per al conjunt de biblioteques on s'han de destinar els fons que s'hi adquireixin.

La dotació màxima de la convocatòria és de 250.000,00 euros, que es pot ampliar en funció de les sol·licituds rebudes, per un import no superior al de la convocatòria, i condicionada a la disponibilitat pressupostària.

El període per presentar les sol·licituds és del 23 de gener al 7 de febrer de 2024 a les 14:00 hores.

El dia 7 de febrer de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per via telemàtica, a través de l'extranet de les administracions catalanes () utilitzant el sistema de signatura electrònica.