Ordre EDU/14/2024, de 25 de gener, publicada al DOGC número 9091, de 31 de gener de 2024

06/02/2024

Es creen els serveis educatius de suport i assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (ELICS), de l’Alt Pirineu Aran i del Penedès, amb l'àmbit territorial i l'emplaçament que s'indica en l’Annex de l’Ordre, i que desenvoluparan les funcions previstes l’article 15 quater del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius d’Ensenyament, en relació amb l'alumnat nouvingut i amb risc d'exclusió social; en relació amb altres instàncies educatives; en relació amb els plans educatius d'entorn, com a conjunt d'actuacions a la zona educativa per potenciar la integració escolar i social de l'alumnat; a més d'altres funcions que els hi atribueixi el Departament d'Educació.