Ordre PRE/16/20234, de 29 de gener, publicada al DOGC número 9092, d’1 de febrer de 2024

06/02/2024

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a actuacions d'inversió que permeten una millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana a municipis de 5.000 a 20.000 habitants, en el marc dels ajuts europeus Next Generation EU, en la mesura que la finalitat darrera d'aquestes subvencions és monitorar de manera més eficient la xarxa i millorar la gestió del domini públic hidràulic, la gestió en el seguiment de les dades i la gestió general del cicle urbà de l'aigua, que es concreta en la posada en funcionament d'eines o infraestructures renovades per millorar el coneixement i l'ús dels recursos hídrics i per implantar el registre electrònic d'aigües (gestió de dades hidrològiques i qualitat de l'aigua, digitalització del tractament d'arxius, etc.).

Poden ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Els ajuntaments de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants de Catalunya, segons les xifres de població publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) i referides a l'1 de gener de 2022.

b) Les mancomunitats de municipis, els consells comarcals i altres ens de dret públic que tinguin delegada la competència de la prestació del sistema de gestió de l'aigua urbana respecte de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, segons les xifres de població publicades per l'IDESCAT i referides a l'1 de gener de 2022.

El projecte subvencionable ha de consistir en una o diverses actuacions d'inversió en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana a fi de millorar el control sobre la xarxa de distribució.

Les actuacions d'inversió poden ser intervencions específiques de millora de l'eficiència i la digitalització del cicle urbà de l'aigua, centrades en les infraestructures de captació de l'aigua o en punts de lliurament per a l'ús públic, tant superficials com subterrànies, o en el sistema d'abastament, sanejament i depuració que en conjunt fomentin al seu torn la telegestió i la telelectura del sistema, i poden incloure, si escau, actuacions als punts d'abocament d'aigües residuals, tant si l'abocament es fa en temps sec com si es fa exclusivament durant episodis de precipitació. També es poden incloure les actuacions d'inversió necessàries per a la implantació de les actuacions de millora de l'eficiència projectades, reparacions i la implantació de millores tècniques en els sistemes de proveïment, sanejament i tractament d'aigües que permetin, entre altres actuacions, la sensorització correcta dels elements esmentats anteriorment, l'increment de volums tractats, la disminució de pèrdues, així com totes les eines de comunicació necessàries per al desenvolupament d'aquestes actuacions i, en especial, les destinades a la implantació de tecnologies de la informació.

També són objecte de subvenció l'elaboració, l'actualització o la millora de plataformes o sistemes d'informació i eines digitals en relació amb el tractament, la reutilització de dades obtingudes de les actuacions esmentades en el paràgraf anterior i la valoració de tota la informació generada, de manera que es permeti una gestió interna millor del cicle urbà de l'aigua i se'n fomenti la millora de l'eficiència, la disminució de les pèrdues d'aigua, la millora en la gestió de les infraestructures de tractament i la transparència en la gestió i la ciberseguretat.

A títol orientatiu, les actuacions poden consistir en una o diverses de les tipologies d'inversió següents:

a) De sectorització.

b) D'instal·lació d'equips de localització remota de fuites, que poden basar-se en sensors fixos de soroll o altres paràmetres, i que disposin de tecnologia de transmissió de dades per tal de crear una xarxa fixa de detecció de fuites d'aigua i georeferenciada.

c) D'implantació d'un mòdul d'integració i de gestió de les dades de tots els sistemes i mecanismes de control instal·lats, que permeti ajudar a la presa de decisions en la gestió de la xarxa de distribució, el seguiment dels principals indicadors d'eficiència i una visualització de les dades de forma alfanumèrica o georeferenciada.

d) De renovació dels sistemes d'aforament per comptadors volumètrics amb sistema de telelectura, per mitjà de la instal·lació de cabalímetres amb sistema de telelectura en dipòsits de regulació, en sectors de la xarxa i en connexions de servei.

La subvenció finança com a màxim el 80 % de la despesa subvencionable del projecte seleccionat i es concreta en un import de subvenció mínima de 100.000,00 euros fins a un màxim de 500.000,00 euros.