Resolució PRE/33/2024, d’11 de gener, publicada al DOGC núm. 9092, d’01 de febrer de 2024

06/02/2024

S’obre la convocatòria de la setena edició dels Premis Alfons Ortuño de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, per a l'any 2024.

Es consideren destinatàries les administracions següents:

a) L'Administració de la Generalitat de Catalunya.

b) Les entitats que integren l'Administració local.

c) Les universitats públiques de Catalunya.

d) L'Administració pròpia d'Aran.

e) Els organismes autònoms i les entitats públiques dependents o vinculades a qualsevol de les administracions públiques catalanes.

f) Els consorcis en què participen majoritàriament les administracions esmentades i les entitats públiques que depenen d'aquests consorcis o hi estan vinculades.

g) Les empreses públiques participades majoritàriament per una Administració pública catalana.

S'atorgaran un màxim de quatre premis, un per cada categoria de candidatures:

a) Premi a la millor actuació d'innovació i bones pràctiques en matèria d'organització, processos i gestió econòmica en les administracions públiques catalanes.

b) Premi a la millor actuació d'innovació i bones pràctiques en matèria de transparència, bon govern, avaluació i qualitat en les administracions públiques catalanes.

c) Premi a la millor actuació d'innovació i bones pràctiques en matèria de desenvolupament d'equips i de persones en les administracions públiques catalanes.

d) Premi a la millor actuació d'innovació i bones pràctiques en matèria de serveis finalistes en les administracions públiques catalanes.

El termini de presentació de candidatures és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i, per tant, finalitza el 2 d’abril de 2024. Les sol·licituds es poden presentar fins a les 14:00:00 hores del darrer dia del termini.

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans electrònics a través de la plataforma EACAT. L'enllaç a la plataforma també està disponible a Tràmits gencat.