Resolució CLT/235/2024, de 29 de gener, publicada al DOGC núm. 9094, de 05/02/2024

12/02/2024

S’aproven les bases que tenen com a objecte la concessió de subvencions per a l'organització de festivals, congressos i fires i altres esdeveniments, presencials o en línia, que es facin a Catalunya i que tinguin com a objecte la promoció i la difusió de projectes de contingut cultural digital que promoguin la innovació cultural i creativa.

Als efectes d'aquestes bases s'entén per cultura digital els continguts creatius i artístics en el desenvolupament i manifestació dels quals juga un paper substancial la tecnologia (digital, robòtica, programació, intel·ligència artificial, entre d'altres). Aquesta definició inclou l'art digital i les manifestacions culturals i artístiques d'altres disciplines en les quals la tecnologia és partícip.

Entre d’altres beneficiaris, poden optar a les subvencions els ens locals de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades; si bé n’està exclòs l'Ajuntament de Barcelona ni els ens públics vinculats o dependents.

Per poder optar a les subvencions s'han de complir a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) L'esdeveniment objecte de la subvenció s'ha de dur a terme durant l'any de la concessió de la subvenció.

b) La celebració de l'esdeveniment s'ha de dur a terme a Catalunya. Als efectes d'aquestes bases, s'entén que l'activitat en línia es fa a Catalunya quan la seva organització o el seu espai programador són a Catalunya.

c) S'han de mantenir les condicions de treball pertinents del personal laboral, d'acord amb la normativa laboral i social aplicable.

Es consideren despeses subvencionable: les despeses de contractació de subministraments i serveis externs, necessaris per a l'organització de l'esdeveniment objecte de subvenció; les despeses de desplaçament, allotjament (amb un màxim de 120 euros per persona i dia) i manutenció (amb un màxim de 38 euros per persona i dia), així com honoraris i caixets dels ponents i artistes que participin en l'esdeveniment; les despeses de promoció, difusió i publicació de l'esdeveniment en diferents suports (anuncis en mitjans, edició de materials impresos, publicacions digitals, pàgines web o aplicacions mòbils, entre d'altres).

L'import màxim de la subvenció és de 120.000,00 euros, i no pot superar el 50% del cost de l'esdeveniment. En cas que es percebin altres ajuts públics per aquest esdeveniment, el total d'ajuts públics no podrà superar el 80% del cost de l'esdeveniment.