Resolució CLT/231/2024, de 26 de gener, publicada al DOGC núm. 9095, de 6 de febrer de 2024

12/02/2024

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen, a més de per la normativa general de subvencions, per les bases generals que consten a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020), modificades per darrera vegada del 16 de febrer de 2023 (Resolució CLT/526/2023, de 16 de febrer; DOGC núm. 8861, de 23.2.2023); i per les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 20 de maig de 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/1706/2021, de 28 de maig (DOGC núm. 8424, de 3.6.2021), modificades per darrera vegada per l'acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió de 2 de febrer de 2023 (Resolució CLT/317/2023, de 2 de febrer; DOGC núm. 8851, de 9.2.2023).

El període per presentar les sol·licituds és del 7 al 22 de febrer del 2024, fins a les 14:00:00 hores.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per via telemàtica utilitzant el sistema de signatura electrònica. En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquesta, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

Per poder sol·licitar aquesta línia de subvencions, cal que la persona representant de l'ens públic sol·licitant signi el formulari de sol·licitud amb el certificat de la targeta del personal de les administracions públiques catalanes (T-CAT).