Decret 37/2024, de 6 de febrer, publicat al DOGC número 9097, de 8 de febrer de 2024

12/02/2024

L'objecte d'aquest decret és regular els certificats de coneixement de català i les proves per obtenir-los, al marge dels estudis reglats de català.

L'experiència acumulada en l'avaluació de coneixements lingüístics aconsella establir una nova regulació de les proves per a l'obtenció dels certificats, per tal de dotar-les d'un marc jurídic cert que, alhora, permeti adequar-ne l'estructura als canvis sociolingüístics que es puguin esdevenir a Catalunya en el decurs dels anys. Alhora, s'aprofita l'oportunitat per incloure en un text únic el decret que regula l'avaluació i la certificació de coneixements de català, i els altres textos que el modifiquen, i per adequar les denominacions dels òrgans competents per executar la norma a l'estructura organitzativa de cada moment.