Resolució CLT/343/2024, de 5 de febrer, publicada al DOGC número 9100, de 13d de febrer de 2024

19/02/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya per a l'any 2024 (CLT099).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen, a més de per la normativa general de subvencions, per les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020), modificades per darrera vegada per la Resolució CLT/526/2023, de 16 de febrer; i per les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 25 de gener de 2024, publicat mitjançant la Resolució CLT/235/2024, de 29 de gener (DOGC núm. 9094, de 5.2.2024).

El període per presentar les sol·licituds és del 14 al 29 de febrer del 2024 fins a les 14:00:00 hores.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per via telemàtica utilitzant el sistema de signatura electrònica.

En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquesta, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes.