Resolució ACC/435/2024, de 15 de febrer, publicada al DOGC número 9106, de 21 de febrer de 2024

26/02/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i les agrupacions d'ens locals i generades pel transport d'aigua destinada a l'ús d'abastament de poblacions mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen, a més de per la normativa general de subvencions, per les bases fetes públiques per la Resolució ACC/3075/2022, de 10 d'octubre.

Les despeses objecte de subvenció han d'haver estat realitzades dins del període comprès entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023. Es considera despesa realitzada la justificada mitjançant certificacions i factures degudament intervingudes, i les efectivament pagades. No són objecte de subvenció les despeses que hagin estat objecte de compensació per part de l'ens sol·licitant.

Per a la sol·licitud i la resta de tràmits associats a aquest procediment, s'han habilitat formularis específics, que són d'ús obligatori. Aquests formularis es troben a disposició dels ens interessats a la plataforma EACAT dins del Catàleg de tràmits de l'Agència Catalana de l'Aigua, al servei ACA-CIS011 – Subvencions transport d'aigua amb vehicles cisterna o execució d'obres d'urgència 2/2023, i s'han de trametre també dins d'aquest mateix servei. No s'admetran trameses genèriques de la plataforma EACAT.

El període per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, això és, el 22 de febrer de 2024, i finalitza el 31 de març de 2024.