Resolució CLT/600/2024, de 22 de febrer, publicada al DOGC número 9114, de 4 de març de 2024

13/03/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a municipis i comarques per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública, per al període 2024-2025 (CLT089).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen, a més de per la normativa general de subvencions, per les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020), modificades per darrera vegada el 16 de febrer de 2023 (Resolució CLT/526/2023, de 16 de febrer; DOGC núm. 8861, de 23.2.2023); i les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 20 de maig de 2022, publicat mitjançant la Resolució CLT/1592/2022, de 24 de maig (DOGC núm. 8678, de 30.5.2022), modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 20 d'abril de 2023 (Resolució CLT/1452/2023, de 25 d'abril; DOGC núm. 8907, de 3.5.2023).

El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 20 de març de 2024, fins a les 14:00:00 hores.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per via telemàtica, a través de l'extranet de les administracions catalanes (), utilitzant el sistema de signatura electrònica; essent necessari que la persona representant de l'ens públic sol·licitant signi el formulari de sol·licitud amb el certificat de la targeta del personal de les administracions públiques catalanes (T-CAT).