Resolució CLT/601/2024, de 22 de febrer, publicada al DOGC número 9114, de 4 de març de 2024

13/03/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2024 (CLT060).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen, a més de per la normativa general de subvencions, per les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020), modificades per darrera vegada el 16 de febrer de 2023 (Resolució CLT/526/2023, de 16 de febrer; DOGC núm. 8861, de 23.2.2023); i les bases específiques que consten l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de febrer de 2022, publicat mitjançant la Resolució CLT/577/2022, de 2 de març (DOGC núm. 8620, de 7.3.2022).

Per establir la quantia de la subvenció es tenen en compte les dades oficials del padró municipal corresponents a l'any 2023 i els barems que estableix la taula incorporada a l’Acord, de tal manera que les possibles subvencions van des dels 4.000 euros fins als 216.000 euros.

El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 20 de març de 2024, fins a les 14:00:00 hores.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per via telemàtica, a través de l'extranet de les administracions catalanes, utilitzant el sistema de signatura electrònica; essent necessari que la persona representant de l'ens públic sol·licitant signi el formulari de sol·licitud amb el certificat de la targeta del personal de les administracions públiques catalanes (T-CAT).