Resolució CLT/636/2024, de 23 de febrer, publicada al DOGC número 9115, de 5 de març de 2024

13/03/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per a l'any 2024 (CLT027).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen, a més de per la normativa general de subvencions, per les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020), modificades per darrera vegada el 16 de febrer de 2023 (Resolució CLT/526/2023, de 16 de febrer; DOGC núm. 8861, de 23.2.2023); i les bases específiques que consten l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 24 maig de 2023, publicat mitjançant la Resolució CLT/1952/2023, de 29 de maig (DOGC núm. 8930, de 6.6.2023).

El període per presentar les sol·licituds és del 6 al 21 de març de 2024, fins a les 14:00:00 hores.

En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquesta, domiciliada a Catalunya, les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per via telemàtica, a través de l'extranet de les administracions catalanes, utilitzant el sistema de signatura electrònica; essent necessari que la persona representant de l'ens públic sol·licitant signi el formulari de sol·licitud amb el certificat de la targeta del personal de les administracions públiques catalanes (T-CAT).