Resolució PRE/665/2024, de 27 de febrer, publicada al DOGC número 9117, de 7 de març de 2024

13/03/2024

S'obre la convocatòria pública per presentar les sol·licituds de subvencions per a actuacions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències en la gestió del cicle urbà de l'aigua, en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, en el marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation, corresponents a la mesura d'inversió núm. 3, "Transició digital en el sector de l'aigua”, del component 5, "Preservació del litoral i recursos hídrics”, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins del qual s'ubica també, d'una banda, el Projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE) de digitalització del cicle de l'aigua, aprovat el 22 de març de 2022 pel Consell de Ministres i impulsat, com a ens responsable i decisori, pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i, de l'altra, com a subprojecte territorialitzat per al cas de Catalunya del projecte indicat, el subprojecte "Territorialització a Catalunya del PERTE de digitalització del cicle de l'aigua”.

El procediment per a la concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/16/2024, de 29 de gener (DOGC núm. 9092, de 01.02.2024).

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions, d'acord amb el que disposa la base reguladora 3 de l'annex de l'Ordre PRE/16/2024, de 29 de gener, i sempre que compleixin els requisits de la base 4 del mateix annex, els ens públics següents:

a) Els ajuntaments de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants de Catalunya, segons les xifres de població publicades per l'IDESCAT i referides a l'1 de gener de 2022.

b) Les mancomunitats de municipis, els consells comarcals i altres ens de dret públic que tinguin delegada la competència de la prestació del sistema de gestió de l'aigua urbana respecte de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants.

Les sol·licituds de subvenció, una per ens i projecte, amb les actuacions previstes dins de cada projecte i les dades, així com amb la documentació annexa preceptiva, d'acord amb el que estableix la base 10 de l'Ordre PRE/16/2024, de 29 de gener, les ha de formalitzar i tramitar el president de l'ens local o ens de dret públic sol·licitant.

La resta de tràmits associats al procediment de concessió d'aquestes subvencions i la justificació corresponent les ha de formalitzar i trametre el secretari o secretària de l'ens local mitjançant l'Extranet de les administracions catalanes (EACAT), a l'adreça, dins els terminis corresponents, d'acord amb els models normalitzats, d'ús obligatori, disponibles juntament amb la informació de tot el tràmit a EACAT.

Les sol·licituds de subvenció i la documentació annexa preceptiva s'han de presentar en el termini màxim d'un mes, a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC; termini que finalitza, per tant, el 8 d’abril de 2024.