Resolució CLT/706/2024, de 29 de febrer, publicada al DOGC número 9119, d’11 de març de 2024

18/03/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció d'activitats literàries per a l'any 2024 (CLT034).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen, a més de per la normativa general de subvencions, per les bases generals aprovades pel Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i per les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de febrer de 2022, publicat mitjançant la Resolució CLT/536/2022, de 25 de febrer (DOGC núm. 8619, de 4.3.2022) i modificades pels Acords del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 23 de març de 2023 (Resolució CLT/1015/2023, de 24 de març; DOGC núm. 8886, de 30.3.2023); i del 22 de febrer de 2024 (Resolució CLT/547/2024, de 22 de febrer; DOGC núm. 9112, de 29.2.2024).

El període per presentar les sol·licituds és del 12 de març al 27 de març de 2024, fins a les 14:00:00 hores.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per via telemàtica utilitzant el sistema de signatura electrònica. En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquesta, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes.

Per poder sol·licitar aquesta línia d'ajuts, cal que la persona representant de l'ens públic sol·licitant signi el formulari de sol·licitud amb el certificat de la targeta del personal de les administracions públiques catalanes (T-CAT).