Resolució ACC/896/2024, de 19 de març, publicada al DOGC número 9127, de 21 de març de 2024

25/03/2024

Es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'amplia la dotació pressupostària de la línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya i pel qual es fa pública l'ampliació i modificació pressupostària de la convocatòria, feta pública per Resolució ACC/2464/2023, de 4 de juliol (DOGC núm. 8952, de 6.7.2023) (ref. BDNS 706738).

Mitjançant aqueta resolució, s’acorda ampliar en 80.000.000 d'euros addicionals la dotació màxima destinada al finançament de la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya, feta pública per Resolució ACC/2464/2023, de 4 de juliol. Amb aquesta ampliació, la dotació pressupostària màxima per a la concessió d'aquestes subvencions és de 130.000.000 d'euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/760.0001 del pressupost de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Atenent a l’anterior, es modifica la distribució de la dotació pressupostària inicial de la convocatòria i es distribueix en les anualitats següents: un import de 41.181.220,64 euros a càrrec de l'anualitat 2024 i un import de 88.818.779,36 euros a càrrec de l'anualitat 2025.