Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Ordre TDF/277/2024)

27/03/2024

L'Ordre TDF/277/2024, de 15 de març del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, publicada al BOE de 26/03/2024, ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a actuacions de formació en competències digitals en el marc del Component 19 "Pla Nacional de Competències Digitals" del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb finançament de fons Next Generation EU. 

L'entitat pública empresarial Red.es, adscrita al Ministeri, serà l'encarregada de gestionar els ajuts regulats per aquestes bases reguladores, l'objectiu dels quals és fomentar una formació que respongui a la necessitat de competències digitals com a eina bàsica per al progrés des del punt de vista econòmic, social i mediambiental. La finalitat és afavorir i incrementar les competències digitals mitjançant la formació de persones.  

L'ajut consistirà en una aportació dinerària que s'indicarà a la convocatòria corresponent, subjecta a l'execució del programa de formació realitzat pel beneficiari. Els programes de formació oferts seran obligatòriament gratuïts pels participants. 

El procediment de concessió dels ajuts serà el de concurrència competitiva.  

Són entitats beneficiàries, entre altres: 
- Les entitats locals 
 
La quantia serà la que determini la corresponent convocatòria.  

La intensitat dels ajuts podrà arribar al 100% de la despesa subvencionable.  
 
El termini per a la presentació de sol·licituds i el d'execució de l'activitat serà el que s'estableixi en les corresponents convocatòries. El termini per a la presentació de sol·licituds no podrà ser inferior a 15 dies naturals. 

Una vegada publicada la convocatòria, les sol·licituds es dirigiran a Red.es i es presentaran a través de la seva seu electrònica

Els sol·licitants podran presentar sol·licitud només per via telemàtica, amb certificat digital vàlid i compatible amb la seu electrònica de Red.es (aquí).

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 26 de març 2024