Resolució CLT/961/2024, de 22 de març, publicada al DOGC número 9131, de 27 de març de 2024

03/04/2024

S’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, tramitats per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, per tal d’adequar-les a les novetats normatives i a les instruccions en matèria de subvencions, com les següents:

a) L'article 214 del Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, estableix un nou redactat de l'apartat 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials relatives a les actuacions objecte de la subvenció.

b) El nou Reglament (UE) 2023/2831 de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis;

c) L'article 82 de la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI estableix que no s'han de concedir subvencions a cap persona física o jurídica, pública o privada, que cometi, inciti o promocioni la LGTBIfòbia, incloent-hi la promoció o la realització de teràpies de conversió.

d) Les resolucions de l'interventor general de la Generalitat de Catalunya, de 29 de juny de 2020, per la qual s'aproven les Instruccions sobre la tramitació i gestió dels expedients de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs; i de 16 de novembre de 2023, per la qual s'aprova la Instrucció sobre les subvencions, transferències i aportacions de capital a entitats públiques i privades;

D’altra banda, la modificació també obeeix a la voluntat d’adaptar les bases generals a les noves indicacions del Govern i a les demandes del sector, i per clarificar criteris de gestió, introduint així altres canvis i millores, entre les quals destaquen les següents:

a) Es regula que els projectes i les actuacions poden tenir caràcter anual o pluriennal, i es determina la necessitat d'autorització del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultual (OSIC) i, si escau, del Govern per aprovar la despesa pluriennal d'una convocatòria de subvencions. Les bases específiques poden preveure l'ampliació del termini d'execució, a instància de la persona beneficiària de l'ajut, a les convocatòries d'ajuts per a inversions, i sempre que la persona beneficiària ho justifiqui adequadament.

b) S'afegeix el Canal Empresa com a portal electrònic, per a les convocatòries que tinguin les empreses com a persones beneficiàries, per presentar les sol·licituds de subvencions, dins del marc de la finestreta única empresarial, que la Generalitat de Catalunya impulsa amb els objectius de reduir les càrregues administratives a les empreses i facilitar-ne l'activitat econòmica.

c) S'accepta la possibilitat de fer excepcions a l'obligatorietat de presentar un pressupost, si les bases específiques ho estableixin de forma justificada.

d) S'adapta l'obligatorietat d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya, precedit de l'expressió "amb el suport de la Generalitat de Catalunya”, als elements informatius i de difusió de l'activitat subvencionada, d'acord amb les noves indicacions del Govern i a la nova realitat digital de les subvencions.