Resolució CLT/1203/2024, de 8 d’abril, publicada al DOGC número 9144, de 17 d’abril de 2024

22/04/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'impuls de l'accessibilitat a les biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2024 (CLT510).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen, a més de per la normativa general de subvencions, per les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 21 de març de 2024, publicat mitjançant la Resolució CLT/961/2024, de 22 de març (DOGC núm. 9131, de 27.3.2024) i per les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de 27 de juliol de 2023, publicat mitjançant la Resolució CLT/2862/2023, de 28 de juliol (DOGC núm. 8973, de 4.8.2023).

El període per presentar les sol·licituds és del 18 d'abril al 7 de maig de 2024 fins a les 14:00:00 hores.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer exclusivament per via electrònica a través de l'extranet de les administracions catalanes (http://eacat.cat) utilitzant el sistema de signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública, modificada per l'Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer.