Ordre EMT/79/2024, de 16 d’abril, publicada al DOGC núm. 9146, de 19 d’abril de 2024

22/04/2024

Mitjançant aquesta ordre s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 12 de maig de 2024, pel què fa al permís per als treballadors i les treballadores la jornada laboral dels quals coincideixi amb el dia de les eleccions, la determinació del moment d’utilització de les hores, els justificants de votació, el permís per als membres de la mesa electoral o interventors i el personal al servei de l’Administració, entre d’altres qüestions.