Resolució CLT/1297/2024, d’11 d’abril, publicada al DOGC número 9147, de 22 d’abril de 2024

29/04/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per l'any 2024 (CLT068).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen, a més de per la normativa general de subvencions, per les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 21 de març de 2024, publicat mitjançant la Resolució CLT/961/2024, de 22 de març (DOGC núm. 9131, de 27.3.2024) i les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus, publicades mitjançant la Resolució CLT/1195/2023, de 31 de març (DOGC núm. 8893, de 12.4.2023); modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 21 març del 2024, publicat mitjançant la Resolució CLT/1162/2024, de 4 d'abril (DOGC núm. 9140, d'11.4.2024).

El període per presentar les sol·licituds és del 23 d'abril i finalitza el 7 de maig del 2024 a les 14:00:00 hores.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de realitzar exclusivament per via electrònica utilitzant el sistema de signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública, modificada per l'Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de les plataformes següents:

En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes.